• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Škola

Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace je plně organizovanou školou.

Od 1. ledna 2003 je škola právním subjektem.

Má čtyři součásti:  základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu.

Do mateřské školy je pro školní rok 2021/2022 přihlášeno 35 dětí, základní školu bude navštěvovat 121 žáků, na prvním stupni ročníky spojujeme. Spádově školu navštěvují žáci z obcí Sněžné,  Daňkovice, Kadov, Krásné, Kuklík, Líšná a  Spělkov.  Dále sem dojíždějí žáci z Křižánek, z Věcova, z Nového Města na Moravě, Bobrové a Fryšavy. Péče o děti v mateřské škole je vedena podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výuka v základní škole probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Výuka cizích jazyků:

Žáci se během povinné školní docházky vzdělávají v anglickém a německém jazyce. Anglický jazyk je vyučován již od prvního a německý od osmého ročníku. Výuka probíhá v moderních jazykových učebnách. Velkou výhodou jsou malé třídní kolektivy, které umožňují individuální přístup ve výuce.

Ve výuce je rovněž kladen důraz na osvojení znalostí a dovedností z oblasti environmentální výchovy a ekologie. Žáci mají možnost v rámci volitelných předmětů navštěvovat předmět Seminář o regionu. V letošním školním roce se opět zaměříme na čtenářskou gramotnost.

Zájmové činnosti:

Ze zájmových  činností nabízí  naše škola žákům  každý rok řadu kroužků.

Školní akce:

Celoroční práce žáků i učitelů bývá každoročně prezentována na školní akademii. K dalším pravidelným akcím školy patří jízda zručnosti na kole, soutěž ve šplhu, turistický pochod regionem a atletický čtyřboj.

Kromě těchto sportovních aktivit pořádáme již tradičně  rukodělné předvánoční dílny, vánoční besídku a zpívání koled na zahájení adventu. Navíc nabízíme každým rokem řadu exkurzí, návštěvy divadelních představení, výtvarných galerií a hudebních koncertů.

Podrobně se lze o činnosti školy dočíst ve výročních zprávách.

Služby pro veřejnost:

Během víkendů a prázdnin poskytujeme ubytování turistickým skupinám, které mají zájem o pobyt na Vysočině. Škola také umožňuje využití tělocvičny ke sportovním aktivitám veřejnosti. Probíhá zde pravidelně stolní tenis, volejbal, florbal a cvičení mladých hasičů.