• reditelstvi@zsnezne.cz
 • 566 664 620

Metodik prevence

PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 • metodik prevence: Mgr. Tereza Žáková
 • kontakt: zakova.tereza@zssnezne.cz

566 664 260 – kancelář školy

 • konzultační hodiny: pondělí 11:30-12:15
 • informační materiál: nástěnka přízemí

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP)

 • příprava a organizace akcí preventivního programu školy (besedy, projektové dny, exkurze)
 • práce s třídními kolektivy
 • prevence rizikového chování žáků
 • vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, problémy s učením, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.)
 • rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní výchovy, poruchy příjmu potravy aj.)
 • poskytování poradenských služeb a konzultací v oblasti prevence a výskytu sociálně patologických jevů žákům a jejich zákonným zástupcům
 • zprostředkování péče odpovídajícího odborného pracoviště (např. střediska výchovné péče, OSPOD aj.)
 • spolupráce s organizacemi, které se věnují preventivním programům
 • spolupráce se zákonnými zástupci

 

Užitečné odkazy a materiály pro žáky a zákonné zástupce

RADY RODIČŮM: www.rodicovskalinka.cz

BEZPEČÍ NA INTERNETU: www.e-bezpeci.cz

JAK MLUVIT S DĚTMI O ALKOHOLU: www.respektuj18.cz/informace-pro-rodice

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Žďár nad Sázavou: www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-nad-sazavou-0

KRIZOVÁ CENTRA:

 • PORTIMO o.p.s., Nové Město na Moravě: www.portimo.cz
 • PONORKA, Žďár nad Sázavou: www.spektrum.kolping.cz
 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY, Žďár nad Sázavou: www.zdar.charita.cz, www.prevence-ochzr.cz

PRÁVA DĚTÍ NA KŘIŽOVATCE: www.youtube.cz – zde najdete videa HLASY DĚTÍ