Informace k zápisu do MŠ

Informace k podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

 

Místo vzdělávání:

Základní škola a mateřská škola Sněžné, p. o., Sněžné 96, 592 03

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit a to následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: wczmhm8

v termínu  od 2. května 2022 do 6. května 2022,

 1. osobní podání přímo v mateřské škole:

v úterý           3. května 2022                       od 8,00 do 11. hod.

ve středu        4. května 2022                       od 8,00 do 15 hod.

ve čtvrtek      5. května 2022                       od 8,00 do 11,00 hod.

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude příjem žádostí organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. K žádosti je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

(Tiskopis bude možné si vyzvednout od dubna přímo v MŠ nebo stáhnout na webu školy www.zssnezne.cz)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Podaná žádost bude posuzována dle Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy budou přijímány děti, které absolvovaly povinné očkování dle zákona. Dalším kritériem je věk a spádovost trvalého bydliště dítě.

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

 1. Všechny pětileté děti ve spádové oblasti
 2. Všechny čtyřleté děti ve spádové oblasti
 3. Všechny tříleté děti ve spádové oblasti
 4. Děti z mimospádové oblasti a děti mladší tří let – od nejstaršího po nejmladšího do počtu volné kapacity mateřské školy.

Pozn. Spádová oblast = Sněžné a jeho místní části (Vříšť, Krátká, Samotín, Blatiny, Milovy, Podlesí), obec Kuklík a obec Líšná.