• reditelstvi@zsnezne.cz
 • 566 664 620

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPZ: Mgr. Jaroslava Machalová, výchovný poradce,

tel.: 566 664 270, konzultační hodiny – pondělí 10.30 – 11.00 hod.

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Preislerová

Za 1. stupeň: Mgr. Petra Fialová

Za 2. stupeň: Mgr. Tereza Žáková, metodik prevence

 

Přijímací řízení na SŠ

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci

 

Seznam středních škol lze vyhledat na následujících webových stránkách:

 

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP), ve kterém působí vedoucí poradenského pracoviště, kterou je výchovná poradkyně, ředitelka školy, zástupce za 1. stupeň a zástupce za 2. stupeň (zároveň metodik prevence). Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, dalšími učiteli, vedoucí učitelkou mateřské školy, učitelkami mateřské školy, asistenty pedagoga a zákonnými zástupci. ŠPP je umístěno v poschodí.

Program pedagogických služeb (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • kariérové poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • poskytování podpůrných opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování zvolených podpůrných opatření,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých dětí, dětských kolektivů, žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (dále OSPOD, Policií ČR, státními institucemi).

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o dětech, žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy dětí a žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.

Škola vede o poradenských službách poskytovaných ŠPP příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Výchovný poradce – koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Vedoucí poradenského pracoviště vede agendu žáků vyšetřených ve školských poradenských zařízeních. Kompletuje individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory. Všichni členové ŠPP spolupracují s pedagogy, asistenty pedagogů a zákonnými zástupci.

Metodik prevence – ve ŠPP pracuje také metodik prevence, který působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posilují kladné vlastnosti žáků, připravují je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracují se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity. Věnují pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňují na patologické jevy (šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus, hazardní hry). Informují o organizacích, které slouží prevenci a sociálně právní ochraně dětí.