• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Erasmus+

 

 

 

 

Mezinárodní projekt ERASMUS+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Do tohoto projektu se zapojilo přibližně 270 škol z celé České republiky. Grant pro letošní rok byl udělen pouze 40% z nich. Naše škola tento grant získala a umístila se v první polovině schválených projektů, což považujeme za velký úspěch. Doba trvání projektu je dva roky.

ZŠ a MŠ Sněžné, kabinet anglického jazyka na 1. st. rozšíří portfolio svých projektů o projekt Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, pracovníků škol pro roky 2018 – 2020 s názvem „Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni základní školy.“

Tento projekt jsme se rozhodli realizovat, abychom podpořili a rozvíjeli čtenářskou gramotnost anglického jazyka u žáků prostřednictvím nových, zajímavých, zábavných forem a metod práce s využitím různorodých zdrojů / anglické školství, setkání s českými šiřiteli literatury, systematickou prací s knihou / a využít je ve Školním vzdělávacím programu a tematických plánech na 1. stupni ZŠ Sněžné.

Projekt by měl podpořit systematickou koordinaci a spolupráci předmětových komisí anglického a českého jazyka, prokázat možnost propojení i s jinými komisemi školy, s jinými školami v regionu a dalšími institucemi.

Projekt by měl zvýšit jazykové vědomosti a kompetence účastníků projektu prostřednictvím pravidelné práce s anglickou knihou, dramatické výchovy formou her, písní, zážitkového učení, hraní divadla.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků se může dostat na novou, kvalitativně i kvantitativně vyšší úroveň díky systematické práci a také díky nově získaným zkušenostem z anglických škol.  Projekt si také klade za cíl poznání anglického vzdělávacího systému a získání zkušeností týkajících se rozvoje čtenářské gramotnosti přímo v původním prostředí anglické literatury a příklady dobré praxe využít ve Školním vzdělávacím programu a tematických plánech ZŠ a MŠ Sněžné.

Mgr. Ladislava Buchtová

Příspěvky Erasmus + programu